Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт