Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт