Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

2016 он

1. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны байдлаар өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 оны хагас жилийн байдлаар өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

3. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

 

2014 он

1. 2014 оны 01 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн танилцуулга

2. 2014 оны 02 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн танилцуулга

3. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар хэрэгжүүлсэн 2014 оны I улирлын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

4. 2014 оны албаны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх танилцуулга

5. 2014 оны 03 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн танилцуулга

6. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайлан 

7. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 оны гуравдугаар улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайлан

8. Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2014 оны 10 дугаар сарын 17-ны байдлаар өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

9. 2014 оны нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны өргөдөл, гомдлын тайлан