Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны судалгааны үр дүн