Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргын тушаал, албан даалгавар, журам

2020 он

 -  "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай" 2020 оны 03 сарын 02-ны а/16 тоот  тушаал 

 -  "Хариуцлагын хуудас олгох, хэрэглэх журмыг шинэчлэн батлах тухай" 2020 оны 03 сарын 17-ны а/18 тоот  тушаал 

 -  "Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс шинэчлэн байгуулах тухай" 2020 оны 05 сарын 06-ны А/29 тоот  тушаал 

 -  "Алба хаагчдын түвшин тогтоох шалгалт авах тухай" 2020 оны 05 сарын 11-ны А/31 тоот  тушаал 

 -  "Индекс батлах тухай" 2020 оны 06 сарын 02-ны А/34 тоот  тушаал 

 -  "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай" 2020 оны 06 сарын 02-ны А/35 тоот  тушаал 

-   ШШГБ-ын алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандартыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай зөвлөмж

 -  "Ажил эрчимжүлэх тухай" 2020 оны 08 сарын 07-ны А/43 тоот  тушаал  

 "Цэрэгжилт, жагсаалч байдлыг сайжруулах тухай" 2020 оны 09 сарын 04-ны А/44 тоот  тушаал 

 -  "Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тухай" 2020 оны 09 сарын 04-ны А/45 тоот  тушаал 

 -  "Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах тухай" 2020 оны 09 сарын 04-ны А/46 тоот  тушаал 

 

2019 он

 -   *Ажиллагааны зардлын хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай *2019 оны 08 сарын 21-ны а/40 тоот  тушаал

 

2018 он

 -  2018 оны 10 сарын 05-ны а/69 тоот  тушаал * Албаны сургалт зохион байгуулах тухай *

 

2017 он

 -  2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний а/24 тоот албаны даргын * Сургалт зохион байгуулах тухай *

-  2017 оны 05 сарын 1-ний а/151 тоот * Ажиллагааны зардлын хэмжээ тогтоох тухай *

-  2017оны 10 сарын 18-ны а/321 "Индекс батлах тухай"

 

2016 он

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний а/74 тоот албаны даргын * Ажил эрчимжүүлэх тухай *

-  2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны а/81 тоот албаны даргын * Тамга тэмдэг хэрэглэх тухай *

 

2015 он

2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр 15/16 тоот албаны даргын албан даалгавар * Албаны нийт бие бүрэлдэхүүнд *

2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр 15/15 тоот албаны даргын албан даалгавар * Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгч нарт *

2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр А/10 тоот албаны даргын тушаал * Үүрэг хэрэгжүүлэх тухай *

2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр 15/60 тоот албаны даргын албан даалгавар * Ахлах нягтлан бодогч, хошууч Ш.Саранчимэг, кассын нярав, ахлагч Б.Оюунчимэг нарт *

2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр А/24 тоот албаны даргын тушаал * Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх аян зохион байгуулах тухай *

2015 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдөр А/27 тоот албаны даргын тушаал * Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай *

2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр А/36 тоот албаны даргын тушаал * Ажлын хэсэг байгуулах тухай *

2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр А/37 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *

2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр А/49 тоот албаны даргын тушаал * Журамд өөрчлөлт оруулах тухай *

2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр А/51 тоот албаны даргын тушаал * Журам батлах тухай *

2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр А/77 тоот албаны даргын тушаал * Илүү цагаар ажиллуулах тухай *

 

2014 он

1. 2014 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр А/17 даргын тушаал *Үүрэг хэрэгжүүлэх тухай*

2. 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр А/27 даргын тушаал *Журам батлах тухай*

3. 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр А/28 даргын тушаал *Ажлын хэсэг байгуулах тухай*

4. 2014 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 14/02 тоот дэд даргын зөвлөмж * Шийдвэр гүйцэтгэлийн бүртгэл, хяналтын систем *-ийн бүртгэлийг сайжруулах тухай

5. 2014 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр 14/113 тоот албаны даргын болон дэд даргын албан даалгавар * Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч болон шийдвэр гүйцэтгэгч нарт *

6. 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ний өдөр 14/137 тоот албаны даргын албан даалгавар * Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэгч нарт үүрэг өгөх тухай *

7. 2014 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр 14/173 тоот албан даргын албан даалгавар * Ажлын хариуцлага, албаны үйл ажиллагааг сайжруулах тухай *

8. 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Б/41 тоот албаны даргын тушаал * Зарим албан хаагчид буцалтгүй тусламж олгох тухай *

9. 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр А/126 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *

9. 2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр А/130 тоот албаны даргын тушаал * Шалгалтад бэтгэх тухай *

10. 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр А/134 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *

11. 2014 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр 14/212 тоот албаны даргын албан даалгавар * Нийт ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нар болон шийдвэр гүйцэтгэгч нарт *

12. 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр А/160 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *