ШШГЕГ-ын даргын тушаал, албан даалгавар

2021 он

 

2020 он

2019 он

2018 он

 

2017 он

2016 он

"Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай"2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны 02 тоот албан даалгавар 

"Хоригдогсдын нэгдсэн цахим тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ашиглах журам" 2016 оны 07 сарын 27-ны А/73 тушаал

2015 он

/Шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, тоо бүртгэл хөтлөх журам/2015 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/199 тоот тушаал 

 

2014 он

- 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр А/10 тоот тушаал "2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай"

    2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай

- 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр А/44 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдад албаны сургалт зохион байгуулах журам

- 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр А/79 тоот тушаал "Журам батлах тухай"
     Гар утас болон үүрэн телефоны дугаар ашиглах журам

 

2013 он

  • 2013 оны 12 дугаарын сарын 11-ны өдөр А/225 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

 

2010 он