ШШГЕГ-ын даргын тушаал, албан даалгавар

2020 он

2019 он

2018 он

 

2017 он

2016 он

"Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай"2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны 02 тоот албан даалгавар 

"Хоригдогсдын нэгдсэн цахим тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ашиглах журам" 2016 оны 07 сарын 27-ны А/73 тушаал

2015 он

/Шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй төлбөр төлөгчийн гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, тоо бүртгэл хөтлөх журам/2015 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/199 тоот тушаал 

 

2014 он

- 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр А/10 тоот тушаал "2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай"

    2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай

- 2014 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдөр А/25 тоот тушаал "Тэмцээний нэгдсэн заавар батлах тухай"

       Тэмцээний нэгдсэн заавар батлах тухай

- 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр А/44 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдад албаны сургалт зохион байгуулах журам

- 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр А/79 тоот тушаал "Журам батлах тухай"
     Гар утас болон үүрэн телефоны дугаар ашиглах журам

 

2013 он

1. 2013 оны 04 сарын 24-ны А/81 тоот тушаал "Үйлчилгээний стандарт шинэчлэн батлах тухай"

1. 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ны №04 тоот албан даалгавар "Үүрэг хэрэгжүүлэх тухай"

2. 2013 оны 07 дугаар сарын 18-ны 01/2814 тоот албан даалгавар "Журам мөрдүүлэх тухай"

3.  Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албадын дарга нарт
        * Үүрэг, чиглэл өгөх тухай *
 
4. Шийдвэр гүйцэтгэлийн тойргийн харьяалал тогтоох тухай

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах журам батлах тухай

6. Үүргээр хангах тухай

7. Дүрэм батлах тухай /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм/

8. Хүний нөөцийн заавар батлах тухай

9. 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр А/188 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

10. 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр А/228 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

11. 2013 оны 12 дугаарын сарын 11-ны өдөр А/225 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    ШШГБ-ын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам 

12. Шийдвэр гүйцэтгэлийн тойргийн харьяалал тогтоох тухай

13. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах журам батлах тухай

14. Үүргээр хангах тухай

15. Дүрэм батлах тухай /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм/

16. Хүний нөөцийн заавар батлах тухай

17. 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр А/188 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

18. 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр А/228 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

19. 2013 оны 12 дугаарын сарын 11-ны өдөр А/225 тоот тушаал "Журам батлах тухай"

    ШШГБ-ын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам