Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан төлөвлөгөө

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн 2019 оны тайлан

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явуулах 2018 оны ажлын төлөвлөгөө