Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явуулах 2018 оны ажлын төлөвлөгөө