Эрэн сурважллах хэсгийн танилцуулга
Тус хэсэг нь хэсгийн дарга 1, мэргэжилтэн 1, эрэн сурвалжлах ажилтан 6 алба хаагчтай. Төлбөр төлөхөөс зайлсхийсэн төлбөр төлөгчийг эрэн сурвалжлах, хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх мөн шийдвэр гүйцэтгэгчийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг. 
 
Буцах