ХӨТЯЭХэлтсийн танилцуулга
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтэс нь Хэлтсийн дарга, Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч 2, шийдвэр гүйцэтгэгч 18, Тоо бүртгэл статистик мэдээ хариуцсан ажилтан 1, нийт 22 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй нийслэлийн 6 дүүргийн хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгэгдсэн ялтнууд болон тэнсэх, албадлагын арга хэмжээ авагдсан этгээдүүдэд холбогдох гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг. 
 
Мөн нийслэлийн 6 дүүргийн прокурор, 6 дүүргийн тээврийн цагдаагийн албадтай хамтран ялтнуудад хяналт тавьж ажилладаг
 
Буцах