Төлбөр авагчдын анхааралд /Зарлал/
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд төлбөрийн  мөнгө нь төвлөрсөн боловч төлбөрийн мөнгөө аваагүй дараах төлбөр авагч нар хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч нартайгаа холбогдож төлбөрийн мөнгөө авна уу.
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо Үндсэн хуулийн гудамж-3
Утас: 96989578
 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль
79 дүгээр зүйл. Шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд мөнгө хадгалах
79.1.Төлбөр авагчийн хаяг тодорхойгүйгээс олгогдоогүй мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх албаны дансанд нийтэд зарласнаас хойш дараахь хугацаанд хадгална:
79.1.1.иргэнд олгох бол 3 жил;
79.1.2.хуулийн этгээдэд шилжүүлэх бол 1 жил.
79.2.Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дансанд байгаа мөнгийг өөр зориулалтаар зарцуулахыг хориглоно.
79.3.Энэ хуулийн 79.1-д заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд мөнгийг улсын төсвийн орлогод шилжүүлнэ.
79.4.Төлбөр авагчийн хаяг буюу дансны дугаар тодорхой болбол энэ хуулийн 79.3-т зааснаар улсын орлогод оруулсан мөнгийг хадгаламжийн хүүгийн хамт хугацаа харгалзахгүйгээр буцааж олгоно.
 
Төлбөр авагчдын нэрс, мөнгөний жагсаалт