Хуулийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа

1. * Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн шүүгч нартай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав *

2. * Нийслэл дүүргийн прокурорын газрын ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт хариуцсан прокурорын болон нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч нарын хамтарсан зөвлөгөөн *

3. * Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Нийслэлийн татварын газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөө батлагдлаа *

4. 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр А/126 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *, Татварын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичгийн бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх 2 сарын аяны хугацаанд зохион байгуулах ажлын удирдамж

5. 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр А/134 тоот албаны даргын тушаал * Ажил эрчимжүүлэх тухай *, Нийгмийн даатгалын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх баримт бичгийн бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх 2 сарын аяны хугацаанд зохион байгуулах ажлын удирдамж