Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны мэдээ тайлан

2017 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1 дүгээр улиралын нэгтсэн мэдээ

 

2016 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1 дүгээр улиралын нэгтсэн мэдээ

2. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2 дугаар улиралын нэгтсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 3 дугаар улиралын нэгтсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

 

2015 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1 дүгээр сарын нэгтсэн мэдээ

2. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 3 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

4. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 4 дүгээр сарын нэгтсэн мэдээ

5. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 5 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

6. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 6 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

7. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 8 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

8. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

9. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2015 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан

 

2014 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1 дүгээр сарын мэдээ

2. ШШГЕГ-ын даргын албан даалгавар 2014 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02 тоот

     *Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийг нэг мөр ханган биелүүлэх тухай*

3. Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дарга нарт 2014 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр 01/2253 албан тоот 

    * Аргачлал хүргүүлэх тухай *

4.  Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 6 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

5. НШГАлбаны Хорихоос өөр төрлийн ялын бодит биелэлтийн харьцуулалт

6. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 9 дүгээр сарын нэгтсэн мэдээ

7. Аймаг, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албадын дарга, хорихоос өөр төрлийн ял хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч нарт * Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийг эрчимжүүлэх 2 сарын аяны удирдамж *

8.  Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийг эрчимжүүлэх 2 сарын аяны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө 

9. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 11 дүгээр сарын нэгтсэн мэдээ

10. Хорихоос өөр төрлийн ялын бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх 2 сарын аяны хүрээнд хийгдсэн ажил

11. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 11 дүгээр сарын нэгтсэн мэдээ

12. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12 дугаар сарын нэгтсэн мэдээ

13. Хорихоос өөр төрлийн ялын бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх 3 сарын аяны хүрээнд хийгдсэн ажил