Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны мэдээ тайлан