Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны мэдээ тайлан

2021 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1-р сарын нэгдсэн мэдээ

2. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2-р сарын нэгдсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 3-р сарын нэгдсэн мэдээ

4. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 4-р сарын нэгдсэн мэдээ

5. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 5-р сарын нэгдсэн мэдээ

6. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 6-р сарын нэгдсэн мэдээ

7. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 7-р сарын нэгдсэн мэдээ

8. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 8-р сарын нэгдсэн мэдээ

9. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 9-р сарын нэгдсэн мэдээ

10. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 10-р сарын нэгдсэн мэдээ

11. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 11-р сарын нэгдсэн мэдээ

12. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12-р сарын нэгдсэн мэдээ

 

 

2020 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1-р сарын нэгдсэн мэдээ

2. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2-р сарын нэгдсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 3-р сарын нэгдсэн мэдээ

4. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 4-р сарын нэгдсэн мэдээ

5. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 5-р сарын нэгдсэн мэдээ

6. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 6-р сарын нэгдсэн мэдээ

7. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 7-р сарын нэгдсэн мэдээ

8. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 8-р сарын нэгдсэн мэдээ

9. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 9-р сарын нэгдсэн мэдээ

10. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 10-р сарын нэгдсэн мэдээ

11. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 11-р сарын нэгдсэн мэдээ

12. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12-р сарын нэгдсэн мэдээ

 

2019 он

1. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 1-р сарын нэгдсэн мэдээ

2. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 2-р сарын нэгдсэн мэдээ

3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 3-р сарын нэгдсэн мэдээ

4. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 4-р сарын нэгдсэн мэдээ

5. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 5-р сарын нэгдсэн мэдээ

6. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 6-р сарын нэгдсэн мэдээ

7. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 7-р сарын нэгдсэн мэдээ

8. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 8-р сарын нэгдсэн мэдээ

9. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 9-р сарын нэгдсэн мэдээ

10. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 10-р сарын нэгдсэн мэдээ

11. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 11-р сарын нэгдсэн мэдээ

12. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны 12-р сарын нэгдсэн мэдээ