Хууль зүй дотоод хэргийн яам

2020 он

 

2019 он

 

 

2018 он

2017 он

"Гадаадын иргэнийг Монгол улсаас гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг түдгэлзүүлэхийг хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх журам" ГИХГДаргын 2017 оны 03 сарын 14-ний А/111 тушаал

2017 оны 07 сарын 04-ний а/183 "Хорих ангийн дотоод журам"

"Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам"2017 оны 07 сарын 21-ний а/194 

"Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам"2017 оны 08 сарын 08-ны а/215 

"Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам, Эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах заавар аргачлал"2017 оны 09 сарын 01-ний а/218 

"Галт зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйлийг хураан авч хадгалах, устгах шилжүүлэх журам"2017 оны 09 сарын 07-ний а/233  УЕП хамтарсан тушаал 

Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих журам"2017 оны 09 сарын 21-ний а/240, а/369 " Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 

"Гадаадад оршин суугаа төлбөр авагчид төлбөрийн мөнгийг шийдвэр гүйцэтгэх газрын данснаас банкаар дамжуулан гадаад төлбөр тооцооны журмаар олгох, шилжүүлэх журам" 2017 оны 10 сарын 18-ны а/259, а/270  Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаал

 

* Хууль зүйн сайдын тушаал * 

Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого" баримт бичиг батлах тухай * 

 * Хууль зүйн сайдын тушаал "Журам шинэчлэн батлах тухай"

"Хууль зүйн салбарт хийх шинэчлэлийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх тухай" Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжингийн 1/1210 дугаар албан даалгаврын биелэлт.
 
* "Шинээр батлагдсан хуулиуд", "Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд тусгагдсан Хууль зүйн яамнаас хариуцан боловсруулах хуулийн төслүүд"
 
* Монгол улсын засгийн газрын тогтоол "Журам батлах тухай"
    Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам