Зөрчил болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Зөрчлийн тухай хуулийн ойлголт /судлаач, хуульч Л.Галбаатар/

Зөрчил хянан шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн ойлголт /судлаач, хуульч Л.Галбаатар/