НИЙСЛЭЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЖ БАЙНА
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын түүхт 95 жилийн ойг угтаж, ял шийтгэл гарцаагүй байх зарчимыг хангаж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Улсын ерөнхий гүйцэтгэгчээс өгсөн үүрэг даалгаварыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийг эрчимжүүлэх" 3 сарын зохистой аян өрнүүлж Нийслэлийн прокурорын газартай хамтран зохион байгуулсан зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар чиглэлийг гол зорилгоо болгон ажиллаж байна.