Албадан дуудлага худалдаанд оролцох эрх үүрэг
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ЭРХ ҮҮРЭГ
 
Цахим хаяг: http://www.nshga.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/Niislel.cd.gov.mn